Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
         
  SKÅJs resevillkor  
         
  SKÅJ ansvarar endast för resan. Uppstår problem på vägen ser SKÅJ till att resan kan fullföljas i den utsträckning SKÅJ är försäkrat. Ersättnings- eller skadeståndskrav accepteras inte.  
         
   
         
  Resor för allmänheten med eller utan evenemang:  
         
  Om du bokar din resa på www.skaj.se (här):   minst 250 SEK. Resterande del av erlagt belopp återbetalas.  
  Du ser om det finns platser kvar på den resa du vill delta i.      
  Betalning görs snarast efter beställning. Plats reserveras   Om du häver köpet mindre än 40 dagar före resdatum åter-  
  i den ordning betalning sker enligt nedan.   betalas inget av erlagt belopp.  
         
  Om du häver köpet mer än 40 dagar före resdatum får du   Om resan ställs in betalar SKÅJ tillbaka hela det erlagda  
  betala anmälningsavgiften, som är 20 % av resans pris, dock   beloppet.  
  minst 250 SEK. Resterande del av erlagt belopp återbetalas.      
      Evenemangsresor  
  Om du häver köpet mindre än 40 dagar före resdatum åter-   SKÅJ arrangerar en resa till ett evenemang (konsert, teater  
  betalas inget av erlagt belopp.   eller dylikt).  
         
  Om resan ställs in betalar SKÅJ tillbaka hela det erlagda   SKÅJ ansvarar endast för resan, även om den anordnas en-  
  beloppet.   bart för evenemanget.  
         
  Om du bokar din resa via telefon, mail eller brev   SKÅJ förbehåller sig rätten att ta ut merkostnader som påförs  
  Om resan ej är fullbokad reserveras plats i den ordning betal-   av tredje part. Du kontaktas då via mail (eller brev).  
  ning sker enligt nedan.      
      Om du häver köp av resa med evenemang inkluderat, gäller  
  Om mindre än 40 dagar återstår till avresedagen skall hela   vanliga återbetalningsregeler (se ovan). Kostnaden för evene-  
  beloppet erläggas   mangsbiljetten betalas tillbaka endast om SKÅJ hittar annan  
      köpare.  
  Om resan är fullbokad förs du upp på ”väntelista” i den      
  ordning betalning sker enligt ovan. SKÅJ återbetalar erlagt   Om evenemanget ställs in av SKÅJ betalar vi tillbaka hela det  
  belopp till dig om du inte får plats. Inga övriga krav godtas.   erlagda beloppet till dig.  
         
  Om mer än 40 dagar återstår innan resan skall äga rum kan du   Inställd resa  
  betala en anmälningsavgift (bokningsavgift) om 20 procent,   SKÅJ har rätt att ställa in en annonserad resa om antalet  
  dock minst 200 SEK, av resans pris.   resenärer bedöms bli för litet. Information om inställd resa  
      delges kunden via brev eller SKÅJ:s hemsida.  
  Slutbetalning skall ske senast 40 dagar före avresan.      
      Hela det erlagda beloppet återbetalas till kunden. Inga övriga  
  Om du häver köpet mer än 40 dagar före resdatum får du   krav godtas.  
  betala anmälningsavgiften, som är 20 % av resans pris, dock      
         
   
         
  Gruppresor      
         
  SKÅJ hyr ut ett tåg till kunden.   totalkostnaden inklusive eventuell catering. Tillsammans skall  
      dock kontraktsbeloppet om 5.000 kronor och delfaktureringen  
  Vid kontraktsskrivningen skall kunden erlägga 5.000 kronor,   högst utgöra 50 procent av den beräknade totalkostnaden.  
  som ej återbetalas om kunden häver avtalet. Undantag kan   Om delfakturan ej är betald senast två veckor före resan kan  
  göras om kunden är privatperson och skada, sjukdom eller   SKÅJ anse avtalet hävt av kunden.  
  dödsfall inträffar. SKÅJ har dock rätt till ersättning för verkliga      
  kostnader eller följdkostnader.   Om SKÅJ på grund av händelse utanför SKÅJ:s kontroll ej kan  
      erbjuda utlovad resväg eller rullande materiel har SKÅJ rätt  
  Om kunden häver avtalet har SKÅJ rätt till ersättning enligt   att erbjuda likvärdig resa eller materiel.  
  resebranschens villkor.      
      Uppstår problem på vägen ser SKÅJ till att resan kan fullföljas  
  Om SKÅJ häver avtalet, vilket får ske senast två veckor före   i den utsträckning SKÅJ är försäkrat.  
  resan, betalas kontraktsbeloppet om 5.000 kronor, samt      
  eventuellt delfakturerat belopp, tillbaka. Vid myndighets   Om SKÅJ ej kan fullfölja resan återbetalas vad kunden erlagt i  
  åtgärd, strejk, blockad eller dylikt kan SKÅJ häva avtalet   förskott. Om kunden har haft utlägg med anledning av det av  
  senare än två veckor före resan, och återbetalar då   SKÅJ hävda avtalet ersätts kunden till rimlig del för dessa.  
  kontraktsbeloppet och delfakturerat belopp med avdrag för   Inga övriga ersättnings- eller skadeståndskrav accepteras.  
  eventuellt havda kostnader. Inga övriga ersättnings- eller      
  skadeståndskrav accepteras.   Efter resan tillsändes kunden en slutfaktura, som skall betalas  
      inom 30 dagar.  
  Kunden delfaktureras 30 procent av den beräknade      
         
 Det har varit  10816 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP