SKÅJs policy avseende integritet och marknadsföring  
     
 


1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur SKÅJ, Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (”SKÅJ”, ”vi”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då SKÅJ tillhandahåller tjänster i anslutning till köp och övrig kontakt med SKÅJ, såsom besök på webbplats.
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


2. Personuppgiftsansvarig
SKÅJ är personuppgiftsansvarig för SKÅJs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna köpa våra resor eller söka medlemskap i föreningen måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 SKÅJ samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp av en resa som SKÅJ arrangerar. Informationen som samlas in från dig vid köp av resor krävs för att du ska kunna ingå avtal med SKÅJ och för att SKÅJ ska kunna tillhandahålla sina tjänster. SKÅJ samlar också in personuppgifter om dig när du anmäler att du vill bli medlem i föreningen.
3.3 Om du indikerat att du vill ha SKÅJs Nyhetsbrev samlar SKÅJ in personuppgifter om dig som du lämnar vid köp av resor. Som kund eller medlem kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta SKÅJ genom brev eller e-post, kontaktuppgifter hittar du längst ner.


4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1 För dig som är resenär med SKÅJ
SKÅJ strävar efter att antalet uppgifter som Du lämnar skall vara så få som möjligt och handlar endast om att vi skall kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund (resenär). De personuppgifter SKÅJ samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund (resenär) är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Antal resande

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 För dig som är resenär med SKÅJ
SKÅJ behandlar dina personuppgifter huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av resa och fakturering;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende SKÅJs resor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra resor;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av resor och tjänster.


6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
6.1 SKÅJ baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, t.ex. för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kund, såsom dina reseinköp, för att kunna fullgöra våra åtaganden att tillhandahålla dig information om kommande resor och speciella priserbjudanden.
6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra resor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. frekvens av reseinköp. SKÅJ behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
6.4 I vissa fall kan SKÅJ ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SKÅJ kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SKÅJs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
7.2 SKÅJ sparar alla insamlade uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med SKÅJ.
7.3 SKÅJ sparar uppgifter om namn och mailadress (s. k. e-postadress) i fem år i det fall att du vid köp av resa har indikerat att du vill ha SKÅJs Nyhetsbrev.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
8.1 SKÅJ kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, t.ex. till bussbolag som ombesörjer del av en resa.
8.2 Tredje part som SKÅJ lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller resenär får endast använda informationen i syfte att utföra sitt uppdrag, t.ex. busstransport.
8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SKÅJ om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SKÅJs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
8.4 SKÅJ överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/ EES.
8.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.


9. Ändring av integritetspolicy
9.1 SKÅJ har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. SKÅJ kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med SKÅJ innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta SKÅJ via brev eller e-post.


10. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SKÅJ har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.


11. Dina rättigheter
11.1 SKÅJ ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
11.2 SKÅJ kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
11.3 Du har rätt att begära

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.3). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

11.4 SKÅJ kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 8 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
11.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@skaj.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Längst ner på SKÅJs Nyhetsbrev finns en länk till uppsägning av prenumeration på Nyhetsbrev.
11.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


12. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.


13. Kontaktinformation
13.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här:
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ)
Växlarevägen 29
SE-170 63 SOLNA
eller e-post till info@skaj.se