SKÅJ

2006-02-28


Stadgar 1. Föreningens ändamål
 2. Medlemskap
 3. Organisation och verksamhetsår
 4. Årsmöte
 1. Styrelsen
 2. Revisorer
 3. Valberedning
 4. Lokalavdelning
 1. Stadgeändringar
 2. Föreningens upplösning
 3. Tolkning

 

STADGAR
för
STOCKHOLMS KULTURSÄLLSKAP
FÖR ÅNGA & JÄRNVÄG

reviderade 2003-04-27


1. Föreningens ändamål

1.1

Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg (SKÅJ) – bildat den 23 maj 1981 och nedan benämnt föreningen – är en ideell andelsförening utan personligt ansvar. Föreningens uppgift är att främja bevarandet av teknikhistoria med järnvägsanknytning och att i driftdugligt skick till eftervärlden bevara ett representativt urval järnvägsfordon från i huvudsak 1930- till och med 1950-talet.

1.2

Föreningen skall aktivt verka för insamling, iståndsättning och vård av intressant järnvägsmateriel helst då med anknytning till Stockholmstrakten. Vidare skall föreningen stimulera och främja samarbetet med övriga organisationer med samma eller liknande intresse.

1.3

Målet är att genom olika arrangemang som exempelvis förenings- och utflyktstrafik visa nutida och kommande generationer en svunnen epoks resandemiljö, och med hjälp av trafikintäkterna finansiera anskaffning och underhåll av materiel och miljöer.

1.4

Föreningens säte är Stockholms län.


2. Medlemskap

2.1

Medlemskap i föreningen kan ges den som vill stödja föreningens syften och verksamhet. Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen, som avgör om ansökan beviljas.
Ett medlemskap i föreningen hör till endera kategori:

2.2

A-medlemskap erhålles genom att teckna en andel à kr 3 000:– (tretusen) i föreningen. Av beloppet utgör kr 500:– (femhundra) en grundavgift, som erlägges vid inträdet i föreningen. Resten av andelsbeloppet kan antingen inbetalas vid ett tillfälle eller alternativt genom amorteringar under maximum fem år med ett minimibelopp av kr 500:– per år. Föreningens styrelse förbehåller sig dock rätten att inte acceptera en ny medlem om, efter prövning, starka sakskäl härför föreligger. Stödjande medlem är den som erlägger årsavgift utan att ha tecknat A-andel. Stödjande medlem har ej rösträtt på föreningens årsmöte.

2.3

Styrelsen kan i extraordinära fall bevilja andelsmedlemskap i föreningen genom att medlemskandidaten erlägger grundavgiften om kr 500:–, och att återstoden av beloppet ”betalas” genom 500 timmars kvalificerat arbete på föreningens materiel inom fem år efter det att grundavgiften erlagts. Det kvalificerade arbetet skall beordras, godkännas och tidrapporteras av funktionär i föreningen. Förslag till att medlemskap kan beviljas på dessa grunder kan inlämnas till styrelsen av funktionär i föreningen.

2.4

Efter det att den första andelen till fullo betalats kan medlem teckna sig för obegränsat antal andelar. I tillkommande andelar ingår inte någon grundavgift och betalningssättet bestämmes av medlemmen och kassören i samråd.

2.5

Betald andel, även benämnd A-andel, får överlåtas, försäljas eller återlösas med styrelsens medgivande. Person som förvärvat andel i föreningen utan att detta godkänts av styrelsen äger inte utan vidare rätt att inträda i föreningen.

2.6

Medlem har också rätt till arbetsandelar, i fortsättningen kallade B-andelar. En B-andel erhålles för varje 300:e fullgjord arbetstimma i föreningen och enligt gällande föreningspraxis. Endast hela B-andelar utdelas. Medlem, som beviljats medlemskap enligt punkt 2.3, kan parallellt med ”betalningen” av A-andelen utföra arbete som ger rätt till arbetsandelar.

2.7

Avliden medlems make/maka eller annan arvinge kan i den avlidnes ställe inträda som medlem i föreningen och övertar både A- och B-andelar. Skriftlig ansökan ställs till styrelsen, som prövar ansökan i vanlig ordning. Utnyttjas inte denna möjlighet eller avslås ansökan av styrelsen, inlöser föreningen A-andelar (minus grundavgiften) medan B-andelar anses förverkade.

2.8

Medlem betalar även en årsavgift, vars storlek föreslås av styrelsen och fastställes av årsmötet. Vid röstning om årsavgift på årsmötet gäller en röst per A-medlem samt kvalificerad majoritet (2/3). Årsavgiften skall betalas senast den 31 mars. Medlem som ej i tid betalar årsavgiften har ej rösträtt på årsmöte.

2.9

A-medlem, som ej till fullo betalat den första A-andelen inom fem år efter inträdet i föreningen, eller som inte betalar av årsmötet beslutade årsavgifter eller som offentligt skadar föreningens anseende, kan uteslutas ur föreningen genom styrelsens enhälliga beslut. Innan A-medlem utesluts skall denne beredas tillfälle att yttra sig. A-medlem, som uteslutits ur föreningen, förlorar med omedelbar verkan rätten att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Av utesluten A-medlem erlagda andelsbelopp återbetalas enligt punkt 2.10.

2.10

A-medlem, som så önskar, kan beviljas utträde ur föreningen tidigast sex månader efter därom till styrelsen ingiven skriftlig ansökan. Utträde kan dock ske först fem år efter det datum då hela andelsbeloppet för första A-andelen erlagts. Vid återbetalning av andelsbeloppet återbetalas ej grundavgiften. Erlagt andelsbelopp återbetalas först då föreningens disponibla rörelsekapital så tillåter och då återbetalning kan ske utan förfång för föreningens verksamhet eller övriga medlemmar enligt utbildad praxis i föreningen. Styrelsen kan på särskilda grunder bevilja tidigare utträde. Medlem, som beviljats utträde och som är innehavare av B-andelar, får vid en eventuell upplösning av föreningen samma utdelning på dessa som kvarvarande medlemmar.

2.11

Stödjande medlemskap upphör, när medlemmen meddelat styrelsen att medlemskapet ska upphöra. Medlemskapet upphör även, när medlemmen inte betalat årsavgift under två på varandra följande år.


3. Organisation och verksamhetsår

3.1

Högsta beslutande organ inom föreningen är årsmötet (= föreningsstämma). Den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet handhas av föreningens styrelse. Föreningens ordförande skall vara ordförande i styrelsen.

3.2

Föreningens huvudverksamhet är förlagd till Storstockholm, men lokalavdelningar kan bildas utanför Stockholmsområdet för att ge medlemmar inom ett geografiskt och/eller avgränsat verksamhetsområde en fast ram för renoveringsverksamhet, sammankomster och liknande. Lokalavdelnings bildande och verksamhetsområde fastställs av föreningsstyrelsen. Verksamheten inom en lokalavdelning leds av en ordförande, som för varje verksamhetsår utses av medlemmarna i lokalavdelningen.

3.3

Föreningens verksamhetsår skall vara från och med den 1 januari till och med den 31 december (= kalenderår).


4. Årsmöte

4.1

Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång på kallelse av föreningens styrelse. Kallelsen till årsmötet skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före dagen för årsmötet. Till kallelsen skall bifogas styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, eventuella förslag från styrelsen till årsmötet, inkomna motioner med kommentarer från styrelsen, eventuella förslag till stadgeändringar med kommentarer samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

4.2

Extra årsmöte skall sammankallas inom fyra veckor efter till styrelsen inkommen skriftlig begäran från minst 20 % av föreningens medlemmar. Kallelsen skall innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som det extra mötet skall behandla. Andra ärenden får ej upptas till behandling under mötet.

4.3

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 1. Mötets öppnande och fastställande av närvarande medlemmars röstetal
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordningen och anmälning av ärenden under övriga frågor
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av styrelsens förslag
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 12. Val av ordförande för tiden t o m nästa årsmöte
 13. Val av kassör för tiden t o m nästa årsmöte
 14. Val av sekreterare för tiden t o m nästa årsmöte
 15. Val av övriga styrelsemedlemmar för tiden t o m nästa årsmöte
 16. Val av styrelsesuppleanter för tiden t o m nästa årsmöte inklusive representanter från lokalavdelningar
 17. Val av två revisorer plus eventuell revisorssuppleant
 18. Val av övriga funktionärer
 19. Bekräfta lokalavdelnings val av ordförande
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande

4.4

Föredragningslista till extra årsmöte upprättas av styrelsen, jfr punkt 4.2.

4.5

Motion till ordinarie årsmöte skall skriftligen inges till styrelsen senast den 15 februari. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion.

4.6

Vid årsmöte erhåller A-medlem en röst per fullt betald A-andel, dock högst fem röster. Dessutom erhåller A-medlem som är innehavare av minst en A-andel, också en röst för varje B-andel, vilka också begränsas till maximum fem röster. Därav följer att A-medlem högst kan inneha fem plus fem, summa tio röster. Vid årsmöte får närvarande A-medlem utöva frånvarande A-medlems rösträtt genom användning av skriftlig personlig fullmakt. Antalet fullmakter begränsas dock till högst fem per fullmaktsröstande A-medlem. Fullmakt skall lämnas till sekreteraren före årsmötets öppnande.

4.7

Beslut fattas med enkel majoritet (jfr dock punkterna 2.8, 8.2, 8.9 och 9.2). Röstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.

4.8

Vid årsmöte får beslut endast fattas i frågor som upptagits på föredragningslistan eller anmälts under övriga frågor.

4.9

Vid årsmöte skall protokoll föras och distribueras till medlemmarna senast 45 dagar efter årsmötet.


5. Styrelsen

5.1

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och minst två övriga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljes på ordinarie årsmöte. Mandatperioden är ett år, eller t o m nästa årsmöte. Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen.

5.2

Styrelsen sammanträder i princip en gång per månad på skriftlig kallelse av dess ordförande eller då minst två styrelsemedlemmar eller en revisor så begär. Styrelsen är beslutsmässig då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Som ordinarie räknas därvid också suppleant, som vid sammanträdet trätt i ordinarie ledamots ställe.

5.3

Omröstning på styrelsesammanträde sker öppet, såvida ej annat begärs av någon styrelseledamot. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal efter öppen omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden. Vid sluten omröstning avgör lotten. Om så beslutas, får ärende som upptagits på styrelsesammanträde bordläggas utan behandling, dock högst två gånger.

5.4

Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket justeras av ordföranden. Protokollet skall distribueras till styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer senast tillsammans med kallelse till nästkommande styrelsemöte.

5.5

Ordföranden, sekreteraren och kassören äger tillsammans med ytterligare en ledamot i styrelsen rätt att teckna föreningens firma. Föreningens postgiro- och bankkonton tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig under ansvar gentemot föreningen.

5.6

Det åligger styrelsen att:

5.7

Avgår eller avlider av föreningen vald styrelseledamot innan den tid, för vilken han är vald, gått till ända, och finns ej suppleant, åligger det övriga styrelseledamöter att ofördröjligen föranstalta om val av ny ledamot.


6. Revisorer

6.1

Två revisorer och en suppleant utses av årsmötet. Det åligger revisorerna att årligen granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt att däröver avge till årsmötet ställd berättelse, vilken skall tillställas styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Vid årsmötet skall minst en revisor vara närvarande.

6.2

Revisor äger rätt, när helst han så önskar, ta del av räkenskaper och handlingar angående föreningens förvaltning. Revisor äger också rätt att delta i styrelsens sammanträden med yttranderätt men utan rösträtt.


7. Valberedning

7.1

Årsmötet utser en valberedning bestående av minst två personer. Valberedningen har till uppgift att för medlemmarna presentera kandidater till styrelsen och övriga funktionärer som skall väljas av årsmötet. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet.

7.2

Valberedningens förslag är inte bindande, utan varje medlem som deltar på årsmötet har rätt att föreslå egna kandidater till alla poster inom föreningen.


8. Lokalavdelning

8.1

Lokalavdelning kan bildas på ort belägen utanför Stockholmsområdet, där föreningen bedriver verksamhet, under förutsättning att minst fem medlemmar bor eller bedriver sin huvudsakliga föreningsverksamhet på orten. Förslag till bildande av lokalavdelning ställs skriftligen till styrelsen.

8.2

Styrelsen skall undersöka förutsättningarna för lokalavdelningens verksamhet och om det befinns befogat interimistiskt besluta om bildande av en lokalavdelning. Beslutet skall föreläggas nästkommande årsmöte för godkännande med 2/3 majoritet.

8.3

Då styrelsen godkänt bildandet av en lokalavdelning, utlyses ett konstituerande möte för den nya lokalavdelningen under vilket dess ledning och arbetsmål fastläggs. Dessutom definieras inom vilket geografiskt område lokalavdelningen skall verka. Vid det konstituerande mötet skall representant från föreningens styrelse delta.

8.4

Lokalavdelning handhar den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet på orten, och utgör en arbetsgrupp inom föreningen. Arbetsmålen skall tillställas föreningens styrelse för godkännande, och på grundlag av dessa skall styrelsen bestämma de ekonomiska ramarna för lokalavdelningens verksamhet. Dock tillfaller årsavgifter från lokalavdelningens medlemmar, liksom av denna erhållna kommunala eller andra bidrag, lokalavdelningens verksamhet, att användas på sätt som dess ledning finner lämpligt.

8.5

Lokalavdelning håller årsmöte före mars månads utgång, eller senast tre veckor före föreningens ordinarie årsmöte, på kallelse av lokalavdelningens ordförande. Lokalavdelningens årsmöte har bl a att utse dess funktionärer enligt nedan.

8.6

Lokalavdelningens ledning består av ordförande, kassaförvaltare och en representant från föreningsstyrelsen samt om så anses lämpligt, en eller två suppleanter. Ledningen sammanträder på kallelse av dess ordförande. Vid mötet skall protokoll föras och justeras av ordföranden. Eftersom lokalavdelningen inte har en självständig ekonomi skall lokalavdelningens kassaförvaltare och föreningskassören tillsammans överenskomma hur handkassa, bokföring m m skall utformas.

8.7

Lokalavdelningens ordförande eller av honom delegerad medlem äger rätt att delta i föreningens styrelsesammanträden, med yttranderätt men utan rösträtt.

8.8

Föreningens styrelse har beslutsrätt i såväl enskilda som övergripande frågor beträffande lokalavdelningar.

8.9

Om motivet för att driva viss lokalavdelning ej längre föreligger, skall styrelsen föreslå nästkommande årsmöte att lokalavdelningen upplöses. Beslut om upplösande skall fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.


9. Stadgeändringar

9.1

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen tillställas SKÅJ:s styrelse senast två månader före årsmötet. Det åligger styrelsen att efter granskning framlägga förslaget och styrelsens kommentar på nästkommande årsmöte.

9.2

För ändring av föreningens stadgar fordras kvalificerad majoritet (2/3) av de närvarande A-medlemmarnas röstetal vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, och att mellan mötena skall ha förflutit en tid av minst två månader.


10. Föreningens upplösning

10.1

Upplösning av föreningen kan komma i fråga om det exempelvis inte går att finna lämplig uppställningsplats för föreningens materiel eller om medlemsavgifter och reseverksamhet inte räcker för att finansiera verksamheten.

10.2

För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, och att mellan mötena skall ha förflutit en tid av minst två månader. Dessutom krävs att beslutet vid de båda mötena biträds av minst 2/3 av det totala röstetalet i föreningen.

10.3

I händelse av föreningens upplösning eller likvidation skall dess materiel främst erbjudas i överlåtelse eller försäljas till annan museiförening. Om lämpliga former för sådan överlåtelse ej kan finnas, kan materielen disponeras på annat lämpligt sätt enligt beslut av det årsmöte som fattar det slutgiltiga beslutet om upplösning.
Den behållning, som återstår då föreningens skulder betalats, fördelas så att i första hand inlöses medlemmarnas A-andelar till sitt nominella värde, varefter resterande behållning fördelas mellan B-andelarna.
Täcker inte tillgångarna föreningens skulder måste föreningen begäras i likvidation och ackord tillgripas. Medlemmarna har inget personligt ansvar för föreningens skulder, och det innebär att fordringsägare endast kan kräva betalning ur föreningens tillgångar.


11. Tolkning

Vid tvist om hur dessa stadgar skall tolkas gäller föreningsstyrelsens mening tills dess årsmötet avgjort frågan.


©SKÅJ®