SKÅJ

Sala lokstall


Sala lokstall år 1902

Sala lokstall byggdes åren 1900–01, som lokstation för det nybildade bolaget Sala–Gysinge–Gefle Jernväg (SGGJ). Entreprenör var byggmästare Oskar Karlsson från Sala. Kostnaden delades upp, så att tio procent betalades vid tecknandet av kontraktet, vardera femton procent då grunden lagts respektive tegelmurningen påbörjats, samt vardera tjugo procent då murarna rests respektive taket lagts. Efter avsyning erlades så sjutton procent, medan resten, tre procent, betalades ut efter ett års garantitid. Under byggtiden beställdes ytterligare arbeten, bland annat en vattenledning från Ekeby Övre damm, och en vattentank ovanpå stallplats ett. Kostnaden för bygget slutade därför på 55.000 kronor. I samband med anbudet upprättades en arbetsbeskrivning, och denna visar att ytterst få detaljer ändrats under de år lokstallet funnits. Redan från början råkade SGGJ i svårigheter, då bland annat den största kunden, Gysinge bruk, gick i konkurs, och man får väl förmoda att verksamheten drevs till minsta möjliga kostnad. Sedan Statens Järnvägar (SJ) tagit över driften förbättrades läget något, men så småningom slutade SJ att utnyttja stallet mer än för en lokomotor och som förråd. I mittskeppet hade SJ:s driftvärn förråd under och efter kriget, och spåren av detta visade sig i bristen på – spår på stallplats fyra och stöttor för takbjälkarna.

Spårarbete vid Sala lokstall

År 1982 köpte SKÅJ lokstallet, för att även under den kalla årstiden kunna renovera fordon. Vid övertagandet av det rivningsfärdiga stallet hade dock förfallet gått mycket långt. Ovanför stallplats tre hade ett hål uppstått i taket, vilket medfört att en flock duvor flyttat in, och föranledde beteckningen ”Friluftsmuseet” på mittskeppet. Vid renoveringen av lokstallet arbetade inte mer än två personer regelbundet, men ibland gjordes punktinsatser av mer massivt slag, som när taket reparerades, eller spåren från vändskivan byggdes om. Sala kommun har visat ett visst intresse för stallet, men det har inte resulterat i någon ekonomisk hjälp vid iordningställandet. Kulturnämnden i Sala har dock uppmuntrat oss med tilldelningar ur Sala sparbanks kulturfond: 7.500 kronor för 1991 och 10.000 kronor för 1992. Det är att märka att dessa medel inte sökts av oss, då vi inte känt till denna fond.


Kontaktperson
Sten-Eric Beskow (telefon: 018–36 76 71, kvällar)

Giltig ”XHTML 1.0 Strict” 2008-01-01 © SKÅJ