Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg

Stadgar för Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg

senast reviderade 2022-04-27 och 2022-10-19

 1. Föreningens ändamål
 2. Medlemskap
 3. Organisation och verksamhetsår
 4. Årsmöte
 1. Styrelse
 2. Revisorer
 3. Valberedning
 4. Trafikverksamhet och säkerhetstjänst
 1. Stadgeändringar
 2. Föreningens upplösning
 3. Tolkning

1. Föreningens ändamål

1.1 Allmänt
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg (SKÅJ) – bildat den 23 maj 1981 och nedan benämnt föreningen – är en ideell förening. Föreningens uppgift är att främja bevarandet av teknikhistoria med järnvägsanknytning och att i driftdugligt skick till eftervärlden bevara ett representativt urval av järnvägsfordon från i huvudsak 1930- till och med 1960-talen.

1.2 Verksamhet
Föreningen ska aktivt verka för insamling, iståndsättning och vård av intressant järnvägsmateriel helst då med anknytning till Stockholmstrakten. Föreningen ska verka för att bevara lokstallet i Krylbo med tillhörande infrastruktur i ett så ursprungligt skick som möjligt. Föreningen ska samarbeta med övriga organisationer med samma eller liknande inriktning.

1.3 Mål
Målet är att genom olika arrangemang som exempelvis förenings- och chartertrafik visa nutida och kommande generationer en svunnen epoks resandemiljö och med hjälp av intäkterna finansiera anskaffning och underhåll av materiel och miljöer.

1.4 Säte
Föreningens säte är Avesta.

2. Medlemskap

2.1 Allmänt
Medlemskap i föreningen kan ges den som vill stödja föreningens syften och verksamhet. Föreningens styrelse förbehåller sig dock rätten att inte acceptera en ny medlem om, efter prövning, starka skäl föreligger. Medlem är den som betalar årsavgift.

2.2 Årsavgift
Medlem betalar en årsavgift, vars storlek föreslås av styrelsen och beslutas av höstmötet. Årsavgiften ska betalas senast den 31 mars. Medlem som inte i tid betalar årsavgiften har ingen rösträtt på årsmöte.

2.3 Uteslutning
Medlem som skadar föreningens anseende, kan uteslutas ur föreningen genom styrelsens enhälliga beslut. Beslutet ska meddelas medlemmen via rekommenderad försändelse till medlemmens senast kända postadress. Innan medlem utesluts ska denne beredas tillfälle att yttra sig. Medlem, som uteslutits ur föreningen, förlorar med omedelbar verkan rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Uteslutningsbeslut kan överklagas inom tre veckor, efter att medlem meddelats styrelsens beslut. Överklagan insänds till styrelsen och ska tas upp på nästkommande årsmöte. Sådan överklagan innebär att ovan nämnda rätt att inte få delta inte träder i kraft före nästkommande årsmöte. För fastställande av uteslutning fordras 2/3 majoritet av på detta möte avgivna röster.

2.4 Utträde
Medlemskap upphör när medlemmen meddelat styrelsen att medlemskapet ska upphöra eller om medlemmen inte betalat årsavgiften före mars månads utgång.

2.5 Ständigt medlemskap
Ständigt medlemskap må vinnas efter styrelsens prövning. Avgiften är tjugo gånger den ordinarie årsavgiften.

2.6 Hedersmedlemskap
Årsmöte kan på förslag av styrelsen utse person till hedersmedlem. Beslut härom ska fattas med minst ¾-dels majoritet.

3. Organisation och verksamhetsår

3.1 Högsta beslutande organ
Högsta beslutande organ inom föreningen är årsmötet (= föreningsstämma) och höstmötet. Den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet handhas av föreningens styrelse. Föreningens ordförande ska vara ordförande i styrelsen.

3.2 Lokalavdelningar
Lokalavdelningar kan bildas för att ge medlemmar inom ett geografiskt och/eller avgränsat verksamhetsområde en fast ram för renoveringsverksamhet, sammankomster och liknande. Lokalavdelnings bildande ska godkännas av föreningens styrelse och dess verksamhetsområde ska regleras av stadgar som är godkända av SKÅJ årsmöte. Verksamheten inom en lokalavdelning leds av en styrelse, som för varje verksamhetsår utses av medlemmarna i lokalavdelningen vid ett årsmöte. Vid årsmötet ska protokoll föras. Lokalavdelning är egen juridisk person.

3.3 Verksamhetsår
Föreningens och dess lokalavdelningars verksamhetsår ska vara från och med den 1 januari till och med den 31 december (= kalenderår).

4. Årsmöte

4.1 Ordinarie föreningsmöten

4.1.1 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls i andra halvan av april på kallelse av föreningens styrelse. Kallelsen till årsmötet samt dagordning ska av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före dagen för årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, eventuella förslag från styrelsen till årsmötet, inkomna motioner med kommentarer från styrelsen samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer ska göras tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

4.1.2 Höstmöte
Ordinarie höstmöte hålls i oktober på kallelse av föreningens styrelse. Kallelsen till höstmötet samt dagordning ska av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före dagen för höstmötet. Förslag till verksamhetsplan och budget ska göras tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan höstmötet.

4.2 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska sammankallas inom fyra veckor efter till styrelsen inkommen skriftlig begäran från minst 20 % av föreningens medlemmar eller från föreningens revisorer. Även styrelsen kan besluta om extra årsmöte. Kallelsen till det extra årsmötet ska av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före dagen för det extra årsmötet. Kallelsen ska innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som det extra mötet ska behandla. Andra ärenden får inte upptas till behandling under mötet.

4.3 Föredragningslista vid ordinarie föreningsmöten

4.3.1 Föredragningslista vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
 2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 5. Godkännande av dagordningen och anmälning av ärenden under övriga frågor
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner
 10. Behandling av styrelsens förslag
 11. Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 12. Val av ordförande för tiden t o m nästa årsmöte
 13. Beslut om antalet övriga styrelseledamöter samt val av dessa för tiden t o m nästa årsmöte
 14. Val av styrelsesuppleanter för tiden t o m nästa årsmöte
 15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

4.3.2 Föredragningslista vid höstmöte
Vid höstmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
 2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fråga om höstmötet blivit behörigen sammankallat
 5. Godkännande av dagordningen och anmälning av ärenden under övriga frågor
 6. Behandling av inkomna motioner
 7. Behandling av styrelsens förslag
 8. Presentation av förslag till verksamhetsplan för nästkommande år
 9. Presentation av förslag till budget för nästkommande år
 10. Beslut om årsavgift för nästkommande år
 11. Möjlighet till fyllnadsval
 12. Övriga frågor
 13. Höstmötets avslutande

4.4 Föredragningslista extra årsmöte
Föredragningslista till extra årsmöte upprättas av styrelsen, jfr punkt 4.2. Punkterna 1. – 5. enligt punkt 4.3.1 ska dock ingå.

4.5 Motion
Motion till ordinarie årsmöte eller höstmöte ska skriftligen inges till styrelsen senast den 15 februari respektive 15 augusti. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion.

4.6 Röstetal
Vid årsmöte och höstmöte erhåller medlem en röst.

4.7 Beslutsfattande
Beslut fattas med enkel majoritet (undantag finns, jfr punkterna 2.3, 2.6, 9.2, och 10.2). Röstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör lotten. Styrelseledamot och suppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

4.8 Anmälda ärenden
Vid årsmöte och höstmöte får beslut endast fattas i frågor som upptagits på föredragningslistan.

4.9 Protokoll
Vid årsmöte och höstmöte ska protokoll föras och vara tillgängligt för medlemmarna senast 45 dagar efter mötet.

5. Styrelsen

5.1 Sammansättning
Föreningens styrelse består av ordförande och fyra, sex eller åtta övriga ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte. Konstituerande styrelsemöte ska hållas direkt efter årsmöte. På konstituerande styrelsemöte utses vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella andra styrelseposter. Mandatperioden är ett år, dock längst t o m nästa årsmöte. Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen. Vid val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter ska särskilt deras förmåga att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med de krav som myndigheter och verksamheten ställer på en kompetent, aktiv och i alla frågor väl insatt styrelse, vara avgörande vid valet.

5.2 Sammanträden
Styrelsen sammanträder i princip en gång per månad på skriftlig kallelse av dess ordförande eller då minst två styrelsemedlemmar eller en revisor så begär. Styrelsen är beslutsmässig då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot kan delta i möte per telefon, video eller motsvarande. Som ordinarie räknas också suppleant, som vid sammanträdet trätt i ordinarie ledamots ställe.

5.3 Styrelsebeslut utanför styrelsemöte
Skulle behov till beslut uppstå som inte kan vänta till nästa ordinarie styrelsemöte, kan beslut fattas per capsulam, d v s utan att styrelseledamöterna är närvarande. Ordföranden ska då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas synpunkter samlas in och protokollförs. Beslutet anmäls på nästa ordinarie styrelsemöte. I protokollet ska skrivas in att beslutet har fattats per capsulam.

5.4 Omröstning
Omröstning på styrelsesammanträde sker öppet, såvida inte annat begärs av någon styrelseledamot. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal efter öppen omröstning gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid lika röstetal efter sluten omröstning avgör lotten.

5.5 Protokoll
Vid styrelsemöte ska protokoll föras, vilket justeras av ordföranden. Protokollet ska distribueras till styrelseledamöter och -suppleanter, revisorer och övriga funktionärer efter att det godkänts av kommande styrelsemöte.

5.6 Firmateckning
Ordföranden, sekreteraren och kassören äger var för sig rätt att teckna föreningens firma. Föreningens konton tecknas av av styrelsen utsedda personer var för sig, dock endast under av styrelsen fastställd beloppsgräns. Omföring mellan föreningens konton får göras av en behörig person enligt ovan utan beloppsgräns.

5.7 Åligganden

5.8 Fyllnadsval
Avgår eller avlider av föreningen vald styrelseledamot innan den tid, för vilken han är vald, gått till ända, och därmed föreskrivet minimiantal (inklusive suppleanter) enligt punkt 5.1 underskrids, åligger det styrelsen att vid höstmöte välja ny ledamot eller snarast kalla till extra årsmöte för val av ny ledamot.

6. Revisorer

6.1 Åligganden
Två revisorer och en suppleant utses av årsmötet. Det åligger revisorerna att årligen granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt att däröver avge till årsmötet ställd berättelse, vilken ska tillställas styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Vid årsmötet bör minst en revisor vara närvarande.

6.2 Rättigheter
Revisor äger rätt, när helst han så önskar, ta del av räkenskaper och handlingar angående föreningens förvaltning. Revisor äger också rätt att delta i styrelsens sammanträden med yttranderätt men utan rösträtt.

7. Valberedning

7.1 Åligganden
Årsmötet utser en valberedning bestående av minst två personer. Valberedningen har till uppgift att för medlemmarna presentera kandidater till styrelsen och övriga funktionärer som ska väljas av årsmötet. Förslaget ska bifogas kallelsen till årsmötet. Valberedningen ska ta kontakt med samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter för att efterhöra om dessa kandiderar till omval.

7.2 Alternativa kandidater
Varje medlem som deltar på årsmötet har rätt att föreslå egna kandidater till alla poster som väljs på årsmötet. Föreslagen kandidat ska vara vidtalad i förväg och lämnat sitt skriftliga godkännande.

8. Trafikverksamhet och säkerhetsstyrning

Föreningens trafikverksamhet som järnvägsföretag med licens och säkerhetsintyg del A och B regleras i ett av styrelsen upprättat säkerhetsstyrningssystem. Styrelsen ansvarar för förvaltning och kontinuerlig kvalitetssäkring av säkerhetstyrningssystemet genom bland annat systemrevisioner, avvikelsehantering, riskhantering och övervakning, så att säkerhetsstyrningssystemet effektivitet från tid till annan är anpassat till verksamhetens omfattning samt gällande lagstiftning och myndighetsföreskrifter (eller motsvarande).

9. Stadgeändringar

9.1 Förslag
Förslag till ändring av dessa stadgar ska skriftligen tillställas SKÅJ:s styrelse senast två månader före årsmöte eller höstmöte. Det åligger styrelsen att senast en månad före det första mötet framlägga förslaget och styrelsens kommentar.

9.2 Beslut
För ändring av föreningens stadgar fordras kvalificerad majoritet (2/3) av de närvarande medlemmarnas röstetal vid två på varandra följande års- eller höstmöten, varav ett ordinarie årsmöte, och att mellan mötena ska ha förflutit en tid av minst två månader.

10. Föreningens upplösning

10.1 Anledning
Upplösning av föreningen kan komma i fråga om det exempelvis inte går att finna lämplig uppställningsplats för föreningens materiel eller om medlemsavgifter, kapital och övriga intäkter inte räcker för att finansiera verksamheten.

10.2 Beslut
För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande höst- eller årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, och att mellan mötena ska ha förflutit en tid av minst två månader. Dessutom krävs att beslutet vid de båda mötena biträds av minst 2/3 av det totala röstetalet i föreningen enligt punkt 4.6.

10.3 Dispositioner
I händelse av föreningens upplösning eller likvidation ska dess materiel främst erbjudas i överlåtelse eller försäljas till museum eller annan museiförening. Om lämpliga former för sådan överlåtelse inte kan finnas, kan materielen disponeras på annat lämpligt sätt enligt beslut av det årsmöte som fattar det slutgiltiga beslutet om upplösning. Tillgångarna får inte fördelas bland medlemmarna. Styrelsens förslag till disposition ska bifogas kallelsen.

Täcker inte tillgångarna föreningens skulder måste föreningen begäras i likvidation. Medlemmarna har inget personligt ansvar för föreningens skulder, och det innebär att fordringsägare endast kan kräva betalning ur föreningens tillgångar.


11. Tolkning

Vid tvist om hur dessa stadgar ska tolkas gäller föreningsstyrelsens mening tills dess ett års- eller höstmöte avgjort frågan.

 Det har varit  8302 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP